Nordingråskolan
Trivsel och trygghet

Skoltiden utgör en stor del av ett barns uppväxt och ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Att trivas och känna sig trygg är grundläggande på Nordingråskolan. Kontinuerligt pågår en dialog mellan barn och vuxna, om hur vi ska vara mot varandra för att alla ska trivas och må bra. Alla är olika och det ska vi få vara.


Skolans musikcafé i Kusthallen 

Elevinflytande
På utvecklingssamtalen, där eleven deltar tillsammans med lärare och målsman, samtalas om hur eleven trivs på skolan, om elevens skolarbete, vad som är bra och vad som kan förbättras. Ibland tas hjälp av elevhälsan och specialpedagog.

Årligen fyller eleverna i en trivselenkät. På så sätt går det att se vad som fungerar bra, både för individen och på skolnivå och också upptäcka brister.

På elevråden träffas elevrepresentanter och skolpersonal för att diskutera de synpunkter som varje årskurs tagit fram. Det kan till exempel röra sig om förbättringar av skolmiljön eller gemensamma regler för raster och skolskjutsar. de elever som representerar årskurserna varierar, så att samtliga elever ska få delta under skoltiden.

Att ta ansvar stärker självkänslan. Exempel är när elever i årskurs fyra leder varsin gymnastiklektion för klassen och när sexor, tillsammans med lärare, ansvarar för skolans pysseldagar runt jul och påsk. Att vara aktsam om varandra och skolans material skapar en trivsam skolmiljö. 

Föräldrakontakt
Gemensamma föräldramöten hålls på skolan en gång per termin, då information om skolan ges och då synpunkter från föräldrar och målsmän tas upp. Efter det gemensamma mötet, sker information och diskussion årskursvis. Varje vecka får målsmännen ett veckobrev från klassläraren, där det berättas om de dagar som gått och vad som händer kommande vecka. Uppstår problem för eleven i skolans vardag kontaktas målsman. 

Likabehandlingsplan
Syftet med Nordingråskolans likabehandlingsplan är att förebygga diskriminering och kränkande behandling. Visionen är att alla i verksamheten ska trivas och känna sig trygga och att ingen ska utsättas för kränkande behandling. 
Länk: Kramfors kommun/Nordingråskolan se PDF-fil Likabehandlingsplan

Klagomålshantering
Varje huvudman är skyldig att ha en skriftlig rutin för klagomål. För Nordingråskolan är Kramfors kommun huvudman och här kan du läsa hur du kan gå till väga.
Länk: Kramfors kommun/Klagomålshantering


Föräldraförening och skola firade skolgårdsupprustning och ny välkomstportal.

Föräldraförening
Nordingråskolans öppna föräldraförening NÖFF, har bidragit till den allmänna trivseln. Skolgården genomgick en upprustning med bland annat en ny portal, belysning och träd. Skolgårdens förnyelse firades med ett ballongsläpp.